Wetgeving

WGBO

De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst gaat over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de cliënt. Het gaat over praktische zaken zoals bijvoorbeeld welke informatie mag worden uitgewisseld, de bewaartermijn van cliënt gegevens en geheimhoudingsplicht.
Ik ben verplicht om een medisch dossier aan te leggen van elke cliënt en deze dossiers dienen 20 jaar bewaard te worden.
Voor zorg­verleners geldt op grond van de beroeps­code en het wettelijk geregeld medisch beroeps­geheim een geheim­houdings­plicht. Dit betekent dat alleen uw behandelaar uw gegevens in mag zien, tenzij u schriftelijke toe­stemming geeft voor inzage door een andere partij.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over het verzamelen van persoonsgegevens en hoe een zorgverlener hier mee moet omgaan.

Nieuwe wet Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’,
kortweg: de Wkkgz, in werking getreden.

Deze wet biedt de hulpvragende consument tranparantie over de mogelijkheden van beroep in geval van incidenten en calamiteiten bij/tijdens de ontvangen zorg.

Alle zorgverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij een klachteninstantie die namens hen als onafhankelijk lichaam een ingediende klacht van een patient/client behandelt en een uitspraak doet.

De branchevereniging VBAG, waar ik geregisteerd ben als therapeut, heeft al haar leden aangesloten bij Quasir.

Hier kunt u meer informatie vinden over hoe de klachten procedure verloopt indien een VBAG therapeut hierbij betrokken is (informatie op VBAG website)